Pravidlá

Na slovenskom kole RCJ sa hrá podľa medzinárodných pravidiel.
Medzinárodné pravidlá: rcj.robocup.org

Pre zaujímavosť nejaké staršie pravidlá:

Pravidlá kategórie Tanec

Február 2008
Ian Maud, Amy Eguchi, Anja Tempelhoff, Nicola Hughes, , Eli Kolberg, and Eduardo Pinto
Hrubý preklad oficiálnej anglickej verzie: P.Petrovič, marec 2008.


Poznámka: Zmeny oproti pravidlám z roku 2007 sú vyznačené červeno.

1. Javisko.

1.1. Rozmery.

1.1.1. (Pozri tiež prílohu 1). Roboty, ktoré vyjdú von z označenej oblasti nebudú diskvalifikované, ale tímu budú strhnuté body. Tancujúci súťažiaci nemusia byť vnútri označeného obdĺžnika. Vystúpenia, ktoré vyžadujú výšku viac ako 4m od podlahy musia byť prediskutované s porotou, ktorá musí udeliť povolenie. Okraj vyznačenej plochy bude označený 50mm širokou čiernou páskou ohraničenou 20mm širokou červenou páskou. Vďaka tomu roboty môžu zistiť na ktorej strane plochy sa nachádzajú. Povrch javiska bude tvoriť nenamalovaná doska z tvrdených drevených pilín. Tímom sa odporúča, aby trénovali na rovnakom druhu podkladu, aby sa znížila doba potrebná na úpravu počas medzinárodnej súťaže. Spoje v podlahe budú prelepené páskou a roboty by mali byť pripravené na 3mm nerovnosti v podlahe.

1.1.2. Javisko bude tímom sprístupnené na skúšky. V záujme spravodlivosti voči všetkým tímom, javisko si treba rezervovať na krátke časové úseky zapísaním sa do plánu rezervácií. Tím, ktorý trénuje posledný pred začiatkom predstavení je zodpovedný za vyčistenie javiska 3 minúty pred začiatkom predstavení.


1.2. Osvetlenie.

1.2.1. Organizátori môžu dať k dispozícii premenlivé osvetlenie vrátane bodových svetiel, ale tímy by nemali očakávať, že javisko bude môcť byť vždy ztmavené s možnosťou priameho a silného bodového svetla. Odporúča sa, aby roboty zvládli zmeny v svetelných podmienkach, lebo osvetlenie sa líši na rôznych súťažných miestach. V prípade potreby by tímy mali byť pripravené nakalibrovať roboty na svetelné podmienky na mieste súťaže.


1.3. Scenéria.

1.3.1. Odporúča sa, aby tímy rozostavili svoju vlastnú scénu. Organizátori sa vynasnažia na želanie tímov poskytnúť projekčné plátno a projektor.

2. Roboty.

2.1. Veľkosť.

2.1.1. Roboty môžu mať ľubovoľnú veľkosť.

2.2. Tím.

2.2.1. Tím môže pozostávať z ľubovoľného počtu robotov.

2.2.2. Každý tím predvedie práve jeden tanec. V prípade postupu do finále tím predvedie ten istý tanec opakovane. Určité zmeny (vylepšenia) predstavenia za použitia tej istej hudby budú dovolené. (ak máte otázky, informujte sa u rozhodcov).

2.3. Riadenie.

2.3.1. Roboty musia mať autonómne riadenie. Členovia tímu nesmú prísť do fyzického kontaktu s tancujúcimi robotmi, okrem prípadov, keď je to súčasťou predstavenia a bolo to prediskutované a odsúhlasené porotou PRED predstavením. Roboty nesmú byť káblikmi pripojené na počítač, iné zariadenie a ani napájací zdroj.

2.3.2. Súťažiaci smú odštartovať roboty buď ručne alebo pomocou diaľkového ovládania. (Pozri tiež 6.1.3)

2.4. Kostýmy.

2.4.1. Kostýmy pre roboty a tancujúce osoby sú odporúčané a budú ocenené bodmi.


3. Prevedenie.

3.1. Trvanie.

3.1.1. Každý tím bude mať k dispozícii 5 minút. Tento čas zahŕňa čas na prípravu, prípadné predstavenie sa (odporúča sa) a na tanečné predstavenie vrátane všetkých prípadných reštartov, spôsobené neočakávanými okolnosťami. Tento interval nezahŕňa čas potrebný na balenie a čistenie javiska.

3.1.2. Čas tanca nesmie presiahnuť dve (2) minúty a musí trvať aspoň 1 minútu.

3.1.3. Ak tím prekročí časové limity v bodoch 3.1.1 a 3.1.2 z ľubovoľných dôvodov, ktoré si zapríčiní sám, bude postihnutý v hodnotení prevedenia. Rozhodci spustia 5-minutovú časomieru v okamihu, keď tím vstúpi na javisko a osobitnú 2-minutovú časomieru v okamihu, keď začne hrať hudba.

3.2. Hudba.

3.2.1. Tímy musia poskytnúť svoj vlastný zvuk na Compact Disku (CD-R alebo CD-RW) v jednom z nasledujúcich formátov: Zvuková stopa; (zvukové CD) alebo MP3 súbor. Toto budú jediné prijateľné formáty s práve jedným súborom alebo zvukovou stopou na celé predstavenie. Tímy odovzdajú hudbu technikom počas tréningu. Prineste si prosím viac ako 2 kópie CD. Každé CD ale nech obsahuje len 1 kópiu nahrávky.

3.2.2. Odporúčame tímom, aby si priniesli kvalitný zvukový záznam, lebo ich hodnotenie bude závisieť aj od kvality hudby.

3.2.3. Hudba musí začínať na začiatku zvukovej nahrávky po krátkom niekoľkosekundovom tichom úvode.

3.2.4. Zvuková nahrávka musí byť jasne označená menom tímu.

3.3. Osoby.

3.3.1. Členovia tímu môžu byť súčasťou predstavenia spolu s ich robotmi a budú považovaní za podporu. Ak sa členovia tímu nezúčastňujú tanca, nebudú bodovo potrestaní.

3.3.2. Avšak, súťažiaci sa robotov nesmú dotknúť (okrem odštartovania), pozri 2.3.1.

3.4. Štart predstavenia.

3.4.1. Organizátori pustia hudbu.

3.4.2. Každý robot bude odštartovaný jedným súťažiacim, ručne alebo diaľkovým ovládaním. Tímom sa veľmi odporúča, aby naprogramovali roboty tak, aby začali tanec niekoľko sekúnd potom, ako začne hudba. Je to kvôli tomu, lebo je veľmi ťažké presne určiť kedy hudba začne potom, ako sa zvuková nahrávka otvorí a teda inak by bolo ťažké načasovať choreografiu robotov. Tiež nemožno zaručiť, že osoba štartujúca roboty bude môcť vidieť organizátorov, ktorý odštartujú hudbu a naopak. Tímy musia byť pripravené na takéto podmienky.

3.5. Opakovanie štartu a celého predstavenia.

3.5.1. Tímy môžu odštartovať predstavenie znovu, ak je to potrebné a organizátori súhlasia. Každý nový štart, okrem prípadov, keď nový štart nie je z viny tímu, vedie k trestným bodom. Dovolené sú najviac dva nové štarty.

3.5.2. Tímy môžu zopakovať predstavenie, ak organizátori súhlasia.

3.6. Bezpečnosť.

3.6.1. Aby sa predišlo nebezpečným situáciám, ako napr. predstaveniam s výbuchmi, dymom alebo ohňom, použitiu vody, alebo iných látok, ktoré môžu vyvolať nebezpečné situácie, každý tím ktorého predstavenie by mohlo byť považované za nebezpečné vrátane situácií, ktoré môžu poškodiť javisko musí odovzdať správu predsedovi poroty pred súťažou, s vysvetlením obsahu tanečného predstavenia. S jeho súhlasom môže predseda poroty požiadať o demonštráciu nebezpečnej časti. Tímom, ktoré s takou požiadavkou nesúhlasia môže predseda poroty odoprieť možnosť zúčastniť sa súťaže. Tímy nemôžu využívať prúd z rozvodov vysokého napätia. Výnimku môže udeliť iba predseda poroty.


4. Hodnotenie.

(Pozri tiež prílohu 2)

4.1.1. Všetky tímy budú hodnotené podľa rozhovoru a tanečného predstavenia. Celkové skóre tímov je určené súčtom za najlepšie vystúpenie a interview.

4.1.2. Predstavenie musí byť originálne. Tie tímy, ktoré podľa názorov rozhodcov okopírujú roboty, kostýmy, pohyby (opakované použitie hudby je dovolené) budú vypočuté v kontrolnom interview s 3 porotcami. Môže im byť strhnutých 10% percent bodov alebo viac s možnosťou vylúčenia s turnaja.
4.2 Porota.

Pozri prílohu 1.

4.3. Kategórie.

Pozri prílohu 1.

4.4. Ocenenia.

Pozri prílohu 1.

4.5. Kolegialita.

Pozri prílohu 1.


5. Tvorivosť.

5.1. Tanečná súťaž je úmyselne formulovaná veľmi voľne! Dôraz sa kladie na tvorivosť, zábavnosť a invenciu.


6. Zásady správania.

6.1. Fair Play.

6.1.1. Osoby, ktoré úmyselne budú mýliť roboty alebo poškodia javisko budú diskvalifikované, ak patria nejakému tímu, inak budú musieť opustiť budovu.

6.1.2. Tím je zodpovedný za odstránenie všetkého materiálu, ktorý ostal po ich predstavení a tak by mohol prekážať v nasledujúcich aktivitách.

6.1.3. Počas predstavenia môžu roboty na javisku komunikvať s inými robotmi tímu, ktoré sa zúčastňujú predstavenia. Tímy musia dbať o to, aby ich roboty, ktoré používajú infračervený (IR) komunikačný kanál (ako napr. LEGO RCX) nekolidovali s inými tímami. Netýka sa to rádiovej komunikácie, ktorá je úplne zakázaná kvôli možnej interferencii s inými ligami.

6.1.4. Od všetkých tímov sa očakáva, že ich cieľom je zúčastniť sa férovej a čistej súťaže.

6.1.5. Pamätaj: "Pomôž tým, čo to potrebujú, lebo zajtra môžeš potrebovať pomoc ty!"

6.2. Správanie.

6.2.1. Všetky pohyby a správanie sa v priestoroch turnaja musia rešpektovať ostatných.

6.2.2. Súťažiaci nevstupujú do testovacích priestorov iných kategórií alebo iných tímov, ak tam nie sú výslovne pozvaní členmi testujúceho tímu.

6.2.3. Súťažiaci, ktorí nerešpektujú tieto zásady môžu byť požiadaní, aby opustili budovu a riskujú diskvalifikáciu z turnaja.

6.2.4. Pravidlá budú uplatňovať rozhodcovia, organizátori a miestne autority zákona.

6.3. Doprovod.

pozri prílohu 1.

6.4. Zdieľanie.

6.4.1. Podľa filozofie svetových súťaží RoboCup musí byť akýkoľvek technologický pokrok alebo vývoj výukových materiálov po súťaži zdieľaný s ostatnými súťažiacimi.

6.4.2. Akékoľvek výsledky je možné publikovať na stránkach RoboCupJunior po podujatí.

6.4.3. Toto umocňuje misiu RoboCupJunior ako vzdelávacej iniciatívy.

6.5. Duch.

6.5.1. Od všetkých súťažiacich, študentov i doprovodu sa očakáva, že budú rešpektovať misiu RoboCupJunior. Okrem toho, súťažiaci musia dbať na hotnoty a ciele súťaže RoboCup Junior. Prezentácie obsahujúce alebo propagujúce násilie, armádu, vyhrážky alebo kriminálne prvky budú vylúčené. Tímy používajúce nevhodné meno alebo logo budú vylúčené. Súťažiaci musia starostlivo zvážiť formulácie a obsah svojich prezentácií: to, čo sa im zdá prijateľné môže byť urážlivé pre priateľov z inej krajiny alebo kultúry.

6.5.2. Rozhodci a organizátori budú konať v súlade s duchom podujatia.


6.5.3. Nezáleží na tom, či zvíťazíte alebo budete porazení, ale na tom čo nové sa naučíte. Prehráte vtedy, keď nevyužijete túto príležitosť na to, aby ste sa stretli so študentmi a doprovodom z celého sveta. Tieto cenné okamihy sú tu pre vás!


7. Dokumentácia.

7.1. Pozri prílohu 1.

Otázky k pravidlám je možné v angličtine posielať predsedovi "Technical Committee for Dance", Ian Maud (Australia), icmaud@stpaulswgl.vic.edu.au.


PRÍLOHA 1 - RoboCup Junior (International) DANCE – Suzhou, 2008

Nasledujúce informácie sa týkajú len súťaže v auguste 2008 v Suzhou, Čína. Zmeny oproti predchádzajúcemu roku sú zvýraznené červeno.

1. Javisko

1.1.1. Tanečné javisko je rovná plocha s vyznačeným obdĺžnikom s rozmermi 6m x 4m pre roboty. Tanečníci (ľudia) sa môžu pohybovať aj okolo tejto vyznačenej oblasti.


4. Hodnotenie

4.2. Porota

4.2.1. Predstavenia budú hodnotené porotou pozostávajúcou zo 4 členov, aspoň jeden z nich sa zúčastnaní hodnotenia všetkých predstavení. Porota môže byť iná, ako tá, čo hodnotí rozhovory. Interview budú hodnotiť dvaja porotci, pričom aspoň jeden z nich bude hodnotiť aj príslušný tanec.

4.2.2. Pred turnajom budú určení štyria porotci predstavení a dvaja porotci pre interview.

4.2.3. Porotci nesmú mať blízky vzťah k žiadnemu tímu, ktorý sa zúčastní turnaja.

4.3. Kategórie.

4.3.1. Predstavenia budú hodnotené v nasledujúcich kategóriách:

 • Programovanie (t.j. použitie cyklov, štruktúr, podprogramov, programovací jazyk, a pod.)
 • Stavba (t.j. či sú roboty postavené pevne, komponenty neodpadávajú, prevody su použité vhodne, činnosť je hladká a spoľahlivá, pohyby sú zaujímavé, mechanika je účelne vužitá na dosiahnutie cieľa, a pod.)
 • Efektívne využitie senzorov (t.j. napr. na zapínanie rozličných častí programu, detekciu okrajov javiska a pod. Táto kategoria tiež zahŕňa ‘iné technológie’ okrem senzorov.)
 • Choreografia (t.j. ako a či roboty tancujú v súlade s hudbou, menia svoje akcie podla zmeny tempa a rytmu. Choreografia osôb a robotov bude hodnotená osobitne, a pod.)
 • Kostým (Kostýmy osôb a robotov budú hodnotené osobitne)
 • Pobavenie (t.j. Nakoľko predstavenie pobavilo alebo potešilo divákov. Originalita a tvorivosť prezentácie, a pod.)

4.3.2. Každá kategória bude mať približne rovnakú váhu.

4.3.3. Pri hodnotení interview a tanečných predstavení budú použité štandardné hárky (pozri prílohu 2).

4.4. Ocenenia.

4.4.1. Ocenenia získajú jednotlivé tímy, ktoré získajú najvyššie celkové skoré v jednotlivých kategóriách:
 • Programovanie;
 • Stavba;
 • Použitie senzorov;
 • Chorografia;
 • Kostým;
 • Pobavenie;
Zvláštne ceny budú udelené v nasledujúcich kategóriách:
 • Kolegialita (tím, ktorí získa hlasy publika za najväčšiu pomoc inému/iným tímu/tímom. Pomoc môže byť rôzna, napríklad môže spočívať v poskytnutí komponentov, alebo v priateľskej pomoci a povzbudení) Pozri 4.5.1.
 • Najlepší plagát a najlepšia elektronická prezentácia;
 • Cena pre nováčika: ZŠ a SŠ tímy s najlepšími umiestneniami, kde všetci účastníci tímu sa zúčastňujú medzinárodného kola RCJ po prvýkrát (toto sa netýka tímov, kde niektorí člen už súťažil v inej kategórii).

4.4.2. Ocenené budú tri tímy v oboch vekových kategóriách. Víťazmi budú tímy alebo skupiny s najväčším súčtom bodov vo všetkých kategóriách, t.j kombinácia bodov za interview a predstavenie.

4.4.3. Víťazné tímy získajú trofej pre svoju školu. Každý člen viťazného tímu získa medailu. Ďalšie ceny podľa rozhodnutia organizátorov.

4.4.4. Rovnosť bodov je možná.

4.4.5. RoboCup Junior je vzdelávací projekt. Preto je snahou organizátorov, aby členovia tímov získali dobrú spätnú väzbu. Kapitáni družstiev dostanú od organizátorov výpis skóre s poznámkami rozhodcov: v čom bol tím dobrý a v čom sa ešte môže zlepšovať. Tento výpis ale nebude obsahovať podrobnosti skóre a nemôže byť použitý v diskusii o umiestnení tímu alebo požiadavkách na zmenu hodnotenia a výsledkov.

4.5. Kolegialita.

4.5.1. Každý zúčastnený tím bude mať jeden hlas pre nominovanie tímu, ktorý preukázal najväčšiu kooperativitu voči ostatným tímom. Skóre sa vypočíta podľa rovnice:
score = 10 x (počet získaných hlasov)/(počet zúčastnených tímov)

4.5.2 Organizátori, členovia a doprovod tímov budú v duchu súťaže a kolegiality pozvaní na večierok. Odporúča sa, aby si tímy naplánovali odchod tak, aby sa ho mohli zúčastniť, napriek tomu, že sa koná až po finále a prezentáciách. Prineste si vizitky s menom tímu, menami a kontaktom na jeho členov, aby ste mohli zostať v kontakte aj po súťaži. Nie je to povinné, ale odporúča sa.
Členovia tímov by mali mať národné dresy, alebo znaky, ktoré identifikujú ich krajinu. Môžete použiť vtip, maskota, alebo iný tvorivý nápad.

6.3. Doprovod.

6.3.1. Doprovod (učitelia, rodičia, a iný sprievod) nemajú prístup do pracovnej oblasti určenej pre študentov, okrem pomoci s prenášaním zariadenia pri príchode a odchode a prenášaní zariadenia na a z javiska. Ak sa vyskytne technický problém s počítačom alebo iným zariadením, ktoré študent nemôže zvládnuť sám, doprovod môže požiadať organizátorov, aby mu umožnili problém vyriešiť a len za týmto účelom vstúpiť do vyhradenej oblasti. Po vyriešení problému musí oblasť hneď opustiť. Za tejto situácie ale stále platí pravidlo 6.3.3. Doprovod nesmie pomáhať s zostavovaním scény na javisku, to je úloha pre členov tímov. Organizátori na žiadosť poskytnú dobrovoľníkov, ktorí tímom pomôžu s rozostavaním javiska. Doprovod, ktorý sa bude nachádzať v oblasti pre študentov bez jasného dôvodu dostane žltú kartu. Druhé porušenie vedie k červenej karte a bodovému trestu pre tím. Viacnásobné porušenie vedie k diskvalifikácii tímu.

6.3.2. Pre doprovod bude k dispozícii dostatok miest na sedenie aby mohli dozerať na študentov v okolí pracovnej oblasti určenej pre študentov.

6.3.3. Doprovod neopravuje roboty a nepodieľa sa na programovaní robotov študentov. Pozri 6.3.1.

6.3.4 Povinnosťou tímov je čítať aktualizované informácie počas celého podujatia. Informácie budú aktualizované na nástenkách a na webstránkach RCJ, ktorých adresa bude oznámená na začiatku podujatia a vyvesená na nástenkách.


7. Dokumentácia.

7.1. Autentikácia

7.1.1. Všetky tímy sú povinné priniesť písomnú (a/alebo foto-) dokumentáciu, ktorá opisuje ich prípravu na súťaž. Táto dokumentácia bude predložená počas interview, a môže byť vyžadované, aby bolo možné overiť platnosť tímu.

7.2. Plagáty

7.2.1 Tímy dostanú istý priestor na vyvesenie plagátu na verejnom priestranstve. Keďže priestor môže byť obmedzený miestnymi organizátormi, tímom odporúčame, aby ako alternatívu priniesli elektronickú powerpoint prezentáciu, ktorá bude premietnutá na mieste súťaže. Organizátori poskytnú premietacie zariadenie. Veľkosť plochy bude oznámená pred začiatkom turnaja.

7.2.2 Plagáty a elektronické prezentácie by mali byť pútavé a zábavné, pretože budú premietané nielen porotcom, ale i ostatným tímom a verejnosti. Prezentácie budú hotnotené a ocenené v oboch vekových kategóriách. Prezentácia by mala obsahovať informácie o tíme a o tom ako ste sa pripravovali na Suzhou. Mala by obsahovať: meno tímu, vekovú kategóriu, mená členov tímu (prípadne s obrázkami), krajinu pôvodu, lokalitu vrámci krajiny, niečo o vašej oblasti a škole, obrázky robota vo vývoji, informácie o vašom robotovi a tíme, čo by ste chceli v robotike dosiahnuť, prečo ste sa rozhodli prísť na RoboCup, čo alebo kto vám v tom pomohol? zaujímavosti o robotovi, tíme, o vás...

7.2.3. Porota skontroluje dokumentáciu a môže prediskutovať jej obsah s členmi tímu. Tím s celkovo najvýnimočnejšou prezentáciou získa cenu.

7.2.4. Tímy budú mať priestor na to (a odporúča sa im), aby si prezreli plagáty ostatných tímov.

7.2.5. Tímom sa odporúča, aby si vytvorili www-stránky, kde môžu prezentovať svoje projekty v komunite RCJ.

Vekovú kategóriu primary-secondary určí sám registracný systém podľa dátumov narodení­ - hranica je vek 14 rokov:

* Tímy, kde majú všetci členovia 14 alebo menej rokov, sú v kategórii primary
* Tímy, kde je aspoň jeden študent starší­ ako 14 rokov, sú v kategórii secondary

Rozhodujúci dátum je 1.júl roku, v ktorom sa súťaž koná.