Spoločné pravidlá pre všetky súťažné kategórie

Bezpečnosť

Tri zákony robotiky:

  1. Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo človeku ublížené.
  2. Robot musí poslúchnuť príkaz človeka, s výnimkou prípadov, keď je taký príkaz v rozpore s prvým zákonom.
  3. Robot musí chrániť sám seba pred zničením, s výnimkou prípadov, keď je to v rozpore s prvým a druhým zákonom.

Isaac Asimov: The Complete Robot, Nightfall Inc., 1982.

V prípade, že zariadenie nebude spĺňať základné bezpečnostné predpisy, porota ho nesmie pripustiť k súťaži a nesmie dovoliť jeho prevádzkovanie.

Každý robot, ktorý by mohol ohroziť účastníkov, divákov, alebo zariadenie, bude vypnutý.



Konštrukcia a materiály

Nie je dovolené použiť pohon spaľovací motor. Inak sa na konštrukciu robota nekladú žiadne obmedzenia. Jedinou požiadavkou je to, aby robot bol výrobkom súťažiaceho (súťažiacich). To nevylučuje komerčné stavebnice (LEGO, Fischertechnik), iba hotové výrobky s programom od výrobcu.

Elektronika a senzorika

Žiadna časť robota nesmie pracovať s väčším napätím ako je 24 V. Celková spotreba by nemala byť viac ako 20 A. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje porota. Všetky riadiace obvody musia byť súčasťou robota, nie je možné riadiť jeho pohyb napríklad z externého PC pripojeného či už káblom, alebo bezdrôtovo. Pre autonómnosť platí výnimka pre kategóriu Lietajúca výzva.

Na použité elektronické súčiastky a napájacie zdroje nie je kladené žiadne obmedzenie.

Rovnako nie sú kladené žiadne obmedzenia na typ, počet a rozmery použitých snímačov, ak neporušujú iné pravidlá.

Súťažiaci nesmú použiť na zlepšenie navigácie robota žiadne pomôcky, ktoré nie sú pevnou súčasťou robota (nálepky, značky, zrkadielka,...).

Porota

Nad priebehom súťaže a dodržiavaním pravidiel bdie porota.

Porota je najmenej trojčlenná, skladá sa zo zástupcov fakulty, študentov, odborníkov a sponzorov.

Výroky poroty sú záväzné vo všetkých sporných bodoch i v otázkach výkladu pravidiel.

Diskvalifikácia

Vo všeobecnosti platí, že pri každom porušení pravidiel je robot zo súťaže vylúčený. To platí najmä v týchto situáciach:

  • nebezpečné správanie, ohrozenie bezpečnosti,
  • poškodenie dráhy,
  • ak sa robot počas jazdy rozpadne.

Účastníkom sa zakazuje používať akékoľvek zariadenie, ktorých cieľom je rušenie iných robotov (svetelný blesk, rádiový, ultrazvukový, alebo infračervený rušič). V prípade, že sa preukáže zámerné použitie takéhoto zariadenia súťažiacim, bude okamžite zo súťaže diskvalifikovaný.

Klimatické podmienky

Súťaž bude prebiehať v bežných klimatických podmienkach (T = 270 - 310 K, p = 90 - 120 kPa, 0 - 90% RH).

Skutočnú úroveň osvetlenia scény nie je možné vopred určiť. Pred súťažou bude vyhradený čas, ktorý môžu súťažiaci využiť na optimálne nastavenie citlivosti snímačov. Organizátor nemôže zaručiť, že diváci nebudú vrhať tiene.

Upozornenie:
Konštruktéri si musia uvedomiť, že moderné filmové a fotografické prístroje používajú zábleskové zariadenia a infračervené vysielače na zaostrovanie. Pretože priebeh súťaže bude zaznamenávaný, pri konštrukcii treba počítať aj s takýmito poruchovými signálmi.

Dokumentácia

Každý súťažiaci musí pred súťažou poskytnúť stručnú dokumetáciu popisujúcu elektroniku, koštrukciu a riadiaci algoritmus. Minimum informácii predpisuje formulár, ktorý treba vyplniť vopred, pri registrácii cez internet. Bez vyplnených údajov nemusí porota súťažiaceho pripustiť k súťaži.

Na požiadanie poroty musí byť súťažiaci schopný poskytnúť podrobné informácie o konštrukcii robota aj o jeho softvéri.


Ochrana osobných údajov (GDPR)

Registráciou a vyplnením prihlášky na súťaž Istrobot účastníci súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov v podobe prihlášky, štartovej listiny a výsledkov na webe súťaže (istrobot.sk a robotika.sk). Mená víťazov sa môžu objaviť aj v tlačovej správe a médiach, ako aj na sociálnych sieťach (facebook, Instagram, YouTube).

Fotografovanie a video: Naše podujatia sú verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa osoby účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy v súvislosti s vašou účasťou na podujatí, spracúvame za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich zverejnenia na webovej stránke robotika.sk a istrobot.sk, na sociálnych sieťach, v tlačových správach a u spoluorganizátorov a na účel propagácie organizátorov a robotiky. Vezmite, prosím, na vedomie, že počas podujatia budú takéto záznamy vyhotovované a že účasťou vyjadrujete súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu svojej osoby u fotografa/kameramana.