Pravidlá kategórie LegoSumo

Súťažná úloha

Zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý vytlačí z ringu svojho súpera.

V ringu súťaží vždy dvojica robotov, ktorí sú na začiatku položení za štartovacími čiarami. Po štarte sa snaží jeden druhého vytlačiť mimo ring. Ak sa jeden z robotov dotkne ktoroukoľvek svojou časťou plochy mimo ring, prehráva. To platí aj v prípade, keď z robota odpadne akákoľvek súčiastka, ktorá je potom vytlačená, alebo sa sama dotkne plochy mimo ring.

Ring

Ring je plochý disk, na ktorom roboti súťažia. Rozmery ringu sú dané tabuľkou.

Základný povrch je matný čierny, okraje ringu sú lesklé biele. Štartovné čiary sú hnedé. Povrch ringu je jednoliaty a neobsahuje žiadne predely alebo vyvýšeniny, ktoré by mohli ovplyvniť pohyby robota.

Základné rozmery ringu sú na obrázku:

Základné rozmery ringu

Priemer Výška Šírka bieleho okraja Šírka štartovej čiary Dĺžka štartovej čiary Vzd. štartovej čiary od stredu
77 cm 2,5 cm 2,5 cm 1 cm 10 cm 5 cm

Okolo ringu je aktívna zóna. Je to vymedzený priestor okolo ringu (väčšinou 1 m od ringu, teda kruhová zóna s celkovým priemerem rovným priemeru ringu + 2 m). V tejto zóne sa nesmú nachádzať žiadne predmety alebo osoby, aby nič nemohlo ovplyvňovať senzory robota. Farba plochy mimo ring v aktívnej zóne nesmie byť biela.

Činnosť robota

Rozmery a veľkosť robota

V tejto kategórii môžu súťažiť len roboty z komponentov stavebnice Lego. Nie sú povolené žadne iné komponenty (okrem brokov na zaťaženie robota).

Maximálna hmotnosť robota v kategórii MiniSumo je 1 000 g. Postupy, ktoré menia hmotnosť, nie sú povolené. Nemôžete napríklad využiť pre zníženie hmotnosti héliový balón, ktorý by sa v  priebehu zápasu uvoľnil a zvýšil tak hmotnosť robota.

Odporúča sa využiť maximálnu povolenú hranicu hmotnosti napríklad dovážením olovenými brokmi. Veľmi sa odporúča realizovať konštrukciu tesne pod stanovenou hmotnosťou. Kalibrácia vašej domácej kuchynskej váhy nemusí zodpovedať kalibrácii váhy použitej na súťaži. Brokmi, alebo iným spôsobom potom možno robota operatívne dovážiť. Pozor, aby sa po výmene batérií nedostal robot nad hmotnostný limit (rôzne baterky vážia inak).

V kategórii MiniSumo sú maximálne rozmery 15 x 15 cm (šírka x dĺžka). Výška nie je obmedzená.

Po štarte robot môže, na rozdiel od hmotnosti, svoje rozmery a tvar ľubovoľným spôsobom meniť. Sám sa môže ľubovolne otáčať či prevracať. Keďže výška nie je obmedzená, mnohí konštruktéri to využívajú napr. tak, že pred štartom majú rôzne radlice v pozícii nad robotom a po štarte ich sklopia tak, aby zabrali čo najširší priestor.

Robot sa môže rozdeliť na niekoľko samostatných častí.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Súťaž môže mať viacero spôsobov priebehu podľa počtu prihlásených robotov. Pravidlá predpokladajú realizáciu zápasov každý s každým. Táto metóda najlepšie zaistí, že zvíťazí skutočne najlepší robot.

Poradie súťažiacich bude vylosované tesne pred súťažou. Účastníci musia absolvovať súťaž v poradí určenom losovaním.

Kvalifikačná prehliadka

Pred každým štartom musí porota vykonať povinnú prehliadku, pri ktorej sa kontrolujú hlavne rozmery a hmotnosť. Tak sa zaručí, že zmeny vykonané medzi jednotlivými zápasmi neporušia základné pravidlá súťaže.

Porotcovia vykonajú prehliadku takto: pred každým zápasom najprv robota zvážia. Potom ho štartujúci položí na štartovaciu pozíciu. Od tejto chvíle po dobu celého merania sa ho nesmie nikto dotýkať, pridržiavať a podobne. Porotca skontroluje, či v tejto polohe je možné pretiahnuť cez robota profil s vnútornými rozmermi 15 x 15 cm. Profil sa musí dotknúť celým svojim kolmým rezom ringu. Meranie teda musí prebiehať kolmo k ringu. Ak robot profilom prejde, je možné s ním ďalej súťažiť. Ak nie, vyzve porotca štartujúceho k náprave. Náprava nesmie trvať dlhšie než 2 minúty. Nápravy môžu byť maximálne dve. V opačnom prípade sa zápas považuje za prehraný.

Kontrola váhy sa vykoná pred každým zápasom. Kontrola umiestnenia a rozmerov se vykonáva pred každým súbojom.

Čas medzi pokusmi môže účastník využiť na ľubovoľné opravy a úpravy. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať súboj. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže znížiť počet súbojov, prípadne vyhlásiť kvalifikačné kolo.

Zápas

K zápasu sú jednotliví súťažiaci vyzvaní vhodným spôsobom, ktorý je primeraný podmienkam. Vyhlasuje sa kto (súťažiaci), s ktorým robotom (číslo a meno) a ku ktorému ringu (číslo ringu ak je ich v súťaži použitých viac). Do jednej minúty je súťažiaci povinný sa dostaviť k tomu ringu, v ktorom bude súťažiť.

Zápas pozostáva z troch súbojov. Každý súboj trvá najviac tri minúty.

Súboj

 1. Umiestňovanie

  Pri prvom súboji v rámci zápasu sa hádzaním mincou rozhodne, ktorý súťažiaci prvý umiestňuje svojho robota do ringu. V ďalších súbojoch umiestňuje robota víťaz predošlého súboja. Ak bola remíza, rozhodne minca.

  Robot musí byť umiestnený na svojej časti ringu, t.j. nesmie žiadnou svojou časťou presahovať predĺženú štartovaciu čiaru.

  V tejto svojej časti môže byť ľubovoľne natočený tak, aby vyhovel prehliadke.

 2. Predštartová prehliadka

  Ďalej sa vykoná predštartová prehliadka.

  Po skončení prehliadky sa súťažiaci pred zápasom vzájomne poklonia na dôkaz úcty k súperovi.

 3. Aktivácia

  Na pokyn časomiery obaja štartujúci zapnú svojho robota. Robot môže byť aktivovaný aj inými prostriedkami než stlačením spínača. Pre tento účel je dovolené použiť zvukový, svetelný, rádiový alebo iný signál (tlesknutie, písknutie...). V ďalšom priebehu súboja sa už ovládač nesmie použiť. Robot musí byť naprogramovaný tak, aby svoju aktivitu začal až po uplynutí 5 sekúnd, počas ktorých se musia všetky osoby vzdialiť od ringu za aktívnu zónu.

  V prvých piatich sekundách sú možné len akustické a svetelné prejavy robotov (bzučiaky, odpočítávanie...), ale nie pohybové aktivity. Je potrebné zdôrazniť, že výber spôsobu aktivácie robota je na vlastné riziko a potlesk alebo fotografovanie robotov publikom môže v týchto prípadoch nechtiac robota aktivovať. Je preto vhodné spôsob aktivácie dôkladne zvážiť. Aktiváciu je možno vykonať len jedným zahajovacím úkonom. Nie je prípustné v rámci aktivácie niekoľkými úkonmi meniť napríklad konfiguráciu robota. Je však prípustné mať na robotovi viacero "zahajovacích spínačov", ktorých výberom sa určí stratégia. V každom prípade je však nutné dodržať "jednoúkonový" princíp.

  Ak v priebehu odpočítávania štartujúci zistí, že jeho robot nefunguje, alebo sa robot rozbehne skôr, môže dať znamenie porotcovi. Ten preruší odpočítavanie. Súboj sa ihneď opakuje. Ak sa to stane druhý raz, je súťažiaci zo súboja diskvalifikovaný a stráca body v prospech súpera. Úmyselné naprogramovanie kratšieho intervalu odpočtu než päť sekúnd vedie až k diskvalifikácii v rámci celého súťaže.

 4. Ukončenie

  Za vyradenie robota sa považuje, ak sa akoukoľvek svojou časťou (napr. aj tou, ktorá v priebehu zápasu napríklad odpadla) dotkne plochy mimo ring. Hrana ringu sa nepočíta ako plocha mimo ring. Lem ringu sa už počíta ako plocha mimo ring.

Ak nedôjde k vyradeniu ani jedného zo súťažiacich robotov, je po troch minútach zápas ukončený porotcom.

Ak sa súťažiaci snaží v priebehu súboja alebo pri odpočítávaní akokoľvek ovplyvňovať súboj (vstup do aktívnej zóny, používanie diaľkového ovládánia apod.), je diskvalifikovaný.

Časové limity

Medzi jednotlivými zápasmi rovnakého robota musí byť aspoň päťminútová prestávka na servis (výmena akumulátorov...). Jej účelom je, aby poradie zápasov nezvýhodňovalo niektoré roboty.

Hodnotenie a ceny

Víťazný robot dostáva 2 body, porazený 0 bodov. V prípade, že do troch minút nikto nezvíťazí, je to remíza. Za remízu je pridelený 1 bod.

Na záver sa spočíta počet bodov a utvorí sa poradie. Ak majú niektorí súťažiaci rovnaký počet bodov, rozhodujú o poradí medzi nimi vzájomné zápasy. Ak vzájomné zápasy skončili remízou, budú súťažiaci zdieľať poradie (viacero robotov na rovnakom mieste).

Každý prihlásený robot, ktorý sa zúčastní zápasov, dostane diplom.

Víťazom sa stane robot s najvyšším počtom bodov.

Okrem toho môže porota udeliť cenu za najlepšiu konštrukciu a najelegantnejšiu konštrukciu (kapotáž).

Diskvalifikácia

Vo všeobecnosti platí, že pri každom porušení pravidiel je robot zo súťaže vylúčený. To platí najmä v týchto situáciach:

 • nebezpečné správanie, ohrozenie bezpečnosti,
 • poškodenie dráhy,
 • ak sa súťažiaci dotkne robota počas súboja.

Robot môže byť diskvalifikovaný z celej súťaže, zo zápasu alebo z jednotlivého súboja. Ak je diskvalifikovaný zo súťaže, nie je vôbec bodovaný a nazerá sa naňho, ako by sa vôbec súťaže nezúčastnil. Ak je diskvalifikovaný zo zápasu, bude súperovi pripočítaných 6 bodov a diskvalifikovanému 0. Ak je diskvalifikovaný zo súboja, sú priradené súperovi 2 body a diskvalifikovanému 0.

Zo súťaže sa diskvalifikuje len za závažné porušenie podmienok súťaže napr. za podvod.

Zo zápasu sa diskvalifikuje v prípade, ak sa po už ukončenom zápase zistí porušenie podmienok súťaže v danom zápase.

Zo súboja se diskvalifikuje v prípade, ak sa v priebehu súboja alebo ihneď po práve skončenom súboji zistí porušenie podmienok súťaže a ak súvisí porušenie pravidiel len s konkrétnym súbojom.

Robota môže diskvalifikovať len porota.

Bezpečnosť a obmedzenia

Porota pripustí na zápas len takého robota, u ktorého sa predpokladá, že nebude významne a nebezpečne poškodzovať svoje okolie. U takého, ktorý pravdepodobne nie je schopný "prežiť" strkanie, nárazy, prevracenie a iné manipulácie v rámci pravidiel súťaže, sú členovia poroty povinní upozorniť štartujúcich na možné riziko. Súťažiaci štartujú na vlastné riziko a prípadný "rozpad" robota v priebehu súboja nie je dôvodom na diskvalifikáciu súpera.

Použité súťažné prostriedky robotov nesmú býť agresívne, deštruktívne. Stratégia nesmie viesť k poškodeniu súperovho robota a zariadenia (napr. ringu). Tento základný princíp platí aj vtedy, ak ide o neúmyselný zámer tvorcu robota (robot sa sám "zblázni" a začne jednať nebezpečne a deštruktívne pre seba alebo svoje okolie). Nesmú sa používať žiadne deštruktívne prostriedky známe napríklad zo sútaží "Robot Wars" (plameňomety, elektrické výboje, rôzne píly alebo kladivo...).

Robot nesmie vypúšťať žiadne látky ako oleje alebo kyseliny, nesmie vypúšťať dym alebo oheň, nesmie znečisťovať ring ani súperovho robota, nesmie používať žiadne spreje.

Robot nesmie nič vrhať ani strieľať. Nesmú sa používať žiadne laná alebo siete znemožňujúce pohyb súpera. Robot nesmie lietať, t.j. v každom okamihu musí mať styk s ringom aspoň jedna časť robota. Pravidlá však umožňujú použiť lietajúce časti robota (napríklad navigačné prostriedky, kamery apod.). Základným princípom ale je, že súper musí mať kedykoľvek možnosť vytlačiť protihráča z ringu.

Adhézia

Prostriedky pre zvýšenie adhézie (priľnavosti k povrchu ringu) musia spĺnať nasledujúce štandardné pravidlo k posúdeniu spôsobilosti robota z hľadiska adhézie: robot sa považuje za spôsobilý, ak po jeho položení na list papiera a následnom zdvihnutí do výšky papier pri aktivovaných technológiach zvyšujúcich adhéziu zostane ležať na podložke.Tieto propozície vznilki prevažne prekladom pravidiel, ktoré zverejnil Josef Szylar na stránke robozor.cz. Okrem toho vychádzame predovšetkým z podrobných pravidiel na stránkach Davida Cooka. Za obrázky srdečne ďakujeme Michaele Szylarovej.

 

A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.