Pravidlá kategórie
Tam a zasa späť

Súťažná úloha

Zostrojiť autonómny robot, ktorý prejde zadanú trasu tam a späť v čo najkratšom čase. Víťazom sa stane robot, ktorý príde čo najbližšie k cieľu s najnižším časom. Súťaž je určená len pre pozemné roboty, ktoré musia trať prejsť bez akéhokoľvek zásahu súťažiacich.

Táto súťaž môže slúžiť ako tréning na už tradičnú a náročnejšiu súťaž Robotour, alebo o niečo jednoduchšiu súťaž Robotem rovně (Písek, 11. 5. 2019).

Úspešný pokus v tejto súťaži si môžete započítať do súťaže Robotour Marathon.

Súťaže sa môže zúčastniť aj autíčko bez mikroprocesora, ktoré len pôjde stále rovno. Je zrejmé, že bez nejakého riadenia sa nedokáže otočiť a vrátiť späť, ale to sa možno v prvom ročníku nepodarí ani tým super robotom s lasermi a počítačmi...

Dráha

Súťažná trať je zadaná štartom/cieľom a bodom obrátky, ktorých GPS súradnice zverejníme najneskôr 10 dní pred súťažou. Oba body sa budú nachádzať v okolí Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Dráha je priamočiara, bez zákrut a odbočiek.

Povrch trate je tvorený asfaltom a betónovou dlažbou. Cesta je široká približne 3 metre a jej dĺžka bude 2 x 150 metrov. Prevýšenie je približne 5 metrov.

Súťažiaci môže zvoliť na pohyb vyvýšený chodník (dlažba), alebo cestu (asfalt).

Štart a bod obratu budú vyznačené oranžovými cestnými kužeľmi. Robot štartuje kdekoľvek pred čiarou prechádzajúcou kolmo na cestu v bode štartu a otočiť sa musí kdekoľvek za rovnakou čiarou na opačnom konci. Robot musí prejsť za čiaru celý.

example road
Ukážka jedného z možných úsekov dráhy.

Prekážky a záťaž

Pretože trať nebude v priebehu súťaže pre verejnosť uzatvorená, budú sa naceste sa nachádzať náhodne zaparkované autá, ktorým sa robot musí vyhnúť. Po ceste i chodníku môžu chodiť náhodní chodci, ktorým sa robot takisto musí vyhnúť. Chodcov môže robot slušne vyzvať na uvoľnenie cesty.

Prekážkou na ceste sa môže stať aj iný súťažiaci robot. Tejto situácii sa budeme snažiť vyhnúť vhodným štartovým intervalom, ale nemôžeme ju úplne vylúčiť. Robot môže počkať, kým súperov robot odíde, alebo ho môže obísť. V prípade, že oba roboty stoja, môže druhý v poradí požiadať o ukončenie pokusu a uvoľnenie cesty. Na meranie času takáto situácia nemá žiaden vplyv.

Činnosť robota

Robot musí byť autonómny a od štartu po ukončenie pokusu nesmie nijako interagovať s majiteľom.

Na navigáciu je možné použiť GPS, alebo si trasu vopred zmapovať. Je možné využiť aj žltú čiaru (vodorovné dopravné značenie V12b, Vyhláška č. 9/2009 Z. z.). Je možné si aj trasu vopred vizuálne alebo odometriou natrénovať.

Robot musí byť schopný zastaviť pred prekážkou, alebo sa jej bezpečne vyhnúť.

Rozmery a veľkosť robota

Rozmery ani hmotnosť robota nie sú obmedzené. Maximálna rýchlosť robota je 2,5 m/s.

Zabezpečenie a bezpečnosť

Nedodržanie bezpečnostných pravidiel povedie k diskvalifikácii. Vybavenie a prevádzka musí byť v súlade s platnou legislatívou.

Každý súťažiaci robot musí mať aspoň jeden hlavný vypínač, ktorý je jasne identifikovateľný a dosiahnuteľný a ktorým sa robot v prípade potreby dá okamžite zastaviť. Napájanie pohonov musí byť týmto vypínačom odstavené.

Farba vypínača je červená, musí byť pevnou súčasťou robota a musí byť umiestnený v dosahu dospelej osoby. V prípade, že situáciu prítomný rozhodca posúdi ako nebezpečnú, môže robota kedykoľvek vypínačom zastaviť. Ak ju neskôr prehodnotí ako bezpečnú, je možné robota opať uviesť týmto vypínačom do chodu a dokončiť pokus. Na meranie času táto akcia nemá vplyv.

Všetci účastníci sa zúčastňujú súťaže dobrovoľne a na vlastné riziko. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie robotov ani za škody nimi spôsobené.

Homologácia

Všetci účastníci môžu súťažiť len po absolvovaní homologácie. Táto kontrola bude vykonaná pred prvým pokusom a zahŕňa:

  • bezpečné vypnutie stroja núdzovým vypínačom,
  • dodržanie maximálnej povolenej rýchlosti
  • robot musí preukázať schopnosť samostatne prejsť aspoň 3 m,
  • robot musí spĺňať všetky bezpečnostné opatrenia.
Na základe výsledkov homologácie a dohody so súťažiacimi potom rozhodca určí štartové poradie.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Súťaž bude prebiehať vonku, za každého počasia. Je zodpovednosťou súťažiaceho, aby robota zabezpečil voči vonkajším poveternostným podmienkam. Za prípadné škody usporiadateľ neručí.

V prípade nízkeho počtu účastníkov je možné počkať so štartom vždy až po ukončení predošlého pokusu. Ak to situácia neumožní, musí robot štartovať na pokyn rozhodcu.

Na základe časového harmonogramu súťaže a počtu účastníkov budú definované štartovacie okná, počas ktorých sa bude jazda robota vyhodnocovať. Počas nich nebude dovolené trénovať.

Ukončenie pokusu

Každý pokus sa končí v okamihu prvého zásahu človeka. Rozhodca odmeria prejdenú vzdialenosť a zapíše čas. Ak súťažiaci chce, smie dokončiť jazdu aj pomocou diaľkového alebo ručného ovládania a využiť tak pokus tento na trénovanie a zlepšovanie vlastností robota. Pritom však nesmie brániť ani prekážať v jazde ostatným súťažiacim robotom.

Pokus sa končí aj pri opustení dráhy robotom. Vzdialenosť sa meria vždy kolmo na cestu. Opustenie dráhy znamená, že robot nemá na ceste aspoň dve kolesá, alebo jeden pás.

Pokus sa končí aj pri hroziacom poškodení majetku, alebo ľudí. V takej situácii zastaví robota rozhodca hlavným vypínačom a na mieste rozhodne, či je možné v pokuse pokračovať.

Hodnotenie a časové limity

Každý robot sa môže na trať vydať celkovo 4 krát.

Z každého kola sa zaznamená dĺžka autonómne prejdenej trasy s presnosťou na 1 m a pre prípad nerozhodných výsledkov aj čas. Pri meraní času sa nezohľadňuje počet prekážok s ktorými sa robot na trase stretol.

Víťazom sa stane robot, ktorý prejde najdlhšiu vzdialenosť, alebo v prípade rovnosti vzdialeností, za najkratší čas.

Okrem toho môže porota udeliť ďalšie ceny podľa vlastného uváženia - napr. za najobjavnejšiu konštrukciu, najelegantnejšiu konštrukciu, a pod.A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.