Pravidlá kategórie

Beh robotov

Súťažná úloha

Úlohou robota v tejto disciplíne je prebehnúť do cieľa čo najrýchlejšie.

Dráha

Dráha je rovná, široká 50 cm a dlhá 200 cm. Farba je svetlá, nešpecifikovaná, okraje sú vyznačené čiernymi čiarami šírky 1,5 cm. Rovnako je vyznačená štartová a cieľová čiara.

Robot

Robot v tejto kategórii nesmie žiadnym rozmerom presahovať svoju dráhu (50 cm). Táto disciplína je určená výhradne pre kráčajúce roboty s maximálnym počtom nôh 8. Noha je pohybový mechanizmus pre kráčavý alebo skákavý pohyb s minimálnym počtom stupňov voľnosti 2. Kontakt so zemou musí byť výhradne prostredníctvom nôh a takisto výhradne nohy musia byť použité na pohyb robota. Robot musí mať hlavu. Robot musí byť riadený autonómne, bez interakcie s konštruktérom.

Definitívne rozhodnutie o vhodnosti pre túto súťažnú kategóriu je na rozhodcovi. V prípade pochybností odporúčame informovať sa o možnosti súťaženia s daným robotom vopred u organizátorov.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Poradie súťažiacich bude stanovené tesne pred súťažou náhodne. Každý robot má tri pokusy na zdolanie dráhy a započíta sa mu najlepší z dosiahnutých časov. Prestávka medzi pokusmi sa stanoví dohodou, ale musí byť dlhá aspoň jednu minútu. Čas sa začne merať od signálu štart, ktorý vydá rozhodca a prestane sa merať v okamihu, kedy robot celý prejde cieľovou čiarou. V závislosti od počtu prihlásených robotov môže organizátor zvoliť vhodnú organizáciu súťaže, napríklad súboj dvojíc, vyraďovací pavúk a pod. Ak sa po uplynutí dohodnutej prestávky robot nedostaví na štart, stráca právo na absolvovanie pokusu.

V prípade, že sa robot dostane akoukoľvek časťou mimo svojej pridelenej dráhy alebo dokonca dôjde ku kontaktu s iným robotom, je tento robot v danom kole zastavený a stráca jeden pokus. V prípade, že je iný súťažiaci postihnutý kontaktom, môže požiadať o opakovanie pokusu rozhodcu. Rozhodnutie rozhodcu je definitívne. V prípade, že robot spadne alebo iným podobným spôsobom príde o schopnosť pohybu, je potrebné vyčkať 15 sekúnd, či nevstane samostatne. Potom je možné, aby mu súťažiaci pomohol, takáto pomoc je však možná maximálne 2x.

Časový limit na zdolanie dráhy je 3 min. Po uplynutí tohto času sa robot musí zastaviť (samostatne, alebo ho vypne súťažiaci na pokyn rozhodcu) a zaznamená sa ubehnutá dráha. V prípade, že sa nepodarí žiadnemu robotu dobehnúť do cieľa, zoberie sa do úvahy najdlhšia zvládnutá dráha.

Hodnotenie a ceny

Zvíťazí robot, ktorý zvládne dráhu najrýchlejšie. V prípade rovnosti časov ten, ktorý má menej dotykov alebo kontaktov.

A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.

FAQ

  • Čo je to ten stupeň voľnosti?
    Je to počet nezávislých súradníc, ktorými je určená poloha (alebo všeobecne stav) systému.
    Pre lepšie pochopenie: v lakti dokáže človek vykonať iba jeden druh pohybu, dokáže v ňom otočiť predlaktím v jednej osi. Preto má lakeť človeka jeden stupeň voľnosti. V krku človeka je však možné vykonať pohyby dva, je možné otáčať hlavou doľava a doprava a zdvíhať ju a skláňať. Preto má krk dva stupne voľnosti.
    V prípade, že máte pochybnosti, pošlite nám fotku alebo nákres vášho robota a posúdime.