Pravidlá kategórie Stopár


Súťažná úloha

Zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý prejde po určenej dráhe a v časovom limite do cieľa. Smer a trasa je daná tmavým pruhom, na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky.

Dráha

Podklad dráhy bude svetlý (biely) s tmavou (čiernou) vodiacou čiarou šírky 15+/-1 mm. Celková dĺžka dráhy nepresiahne 20 m. Materiál dráhy je drevotrieska.

Najmenší polomer oblúkov na trati bude 5 cm. Celkové prevýšenie nepresiahne 3 cm, maximálne stúpanie a klesanie je 5%. Na dráhe, podobne ako v reálnom svete, sa môžu vyskytovať náhodné prekážky (prerušená vodiaca čiara, prekážka na vodiacej čiare, zmena osvetlenia čiary a iné).

Úlohou robota nie je hľadať správnu cestu, ale výhradne sledovať tmavú čiaru.

Robot vyštartuje z tzv. štartovacieho poľa, ktoré sa nachádza 30 cm pred pomyslenou štartovacou čiarou, ktorá je realizovaná infračerveným lúčom časomiery. Po prerušení svetelného lúča ľubovoľnou časťou robota sa začne merať čas.

Časomiera sa zastaví po prerušení podobného lúča na konci dráhy.

Súťažná dráha nemá mantinely. Okolo čiary bude na každej strane bezpečný pás široký 15 cm, ale napriek tomu sa odporúča vo vlastnom záujme robota vybaviť bezpečnostným zariadením proti pádu zo stola. Organizátor nezaručuje, že okolo dráh bude voľný priestor. Preto musia súťažiaci dôkladne vyhodnocovať odozvy zo senzorov, najmä pri okrajoch dráh.

Prekážky

Na dráhe sa môžu vyskytnúť rozličné prekážky v rôznom poradí. Nemusia sa vyskytnúť všetky a môžu sa vyskytnúť aj viac ako raz.

 • P1: Na dráhe sa môže vyskytnúť tunel s minimálnym prierezom 20x20 cm.
  Príklad...
 • P2: Čierna vodiaca čiara môže byť na ľubovoľnom mieste prerušená v dĺžke max. 7 cm
  Príklad...
 • P3: Na dráhu môže svietiť reflektor.
  Príklad...
 • P4: Dráha môže byť na istom mieste rozdvojená, pričom dĺžka oboch úsekov nemusí byť rovnaká.
  Príklad...
 • P6: Na dráhe sa na ľubovoľnom mieste môže objaviť prekážka typu tehla. Po obídení tejto prekážky sa robot musí vrátiť na dráhu najviac 30 cm za prekážkou.
  Príklad...
 • P7: Na dráhe sa na ľubovoľnom mieste môže zmeniť farba čiary na červenú, modrú alebo zelenú. Dĺžka farebného úseku nebude viac ako 15 cm.
  Príklad...
 • P8: Na dráhe sa môže vyskytnúť prekážka typu záclona, cez ktorú musí robot prejsť, alebo ju aspoň obísť aby mohol v jazde pokračovať.
  Príklad...
 • P10: Na konci dráhy môže byť vratná slučka, ktorá robota vráti na dráhu v opačnom smere.
  Príklad...

Činnosť robota

Po umiestnení robota do štartovacieho kruhu a jeho zapnutí súťažiaci nesmie do jeho činnosti nijakým spôsobom zasahovať. Robot musí byť riadený výlučne vstavanými elektronickými obvodmi.

Po prekročení štartovacej čiary robot nesmie opustiť dráhu vyznačenú tmavou čiarou s výnimkou obchádzania prekážky. Pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.

Pri poškodení súťažnej dráhy je robot diskvalifikovaný.

Rozmery a veľkosť robota

Šírka a výška robota nesmie presiahnuť 20 cm. Dĺžka nie je obmedzená. Uvedomte si aj obmedzenia dané tunelom a polomermi oblúkov na dráhe.

Minimálne rozmery nie sú obmedzené. Hmotnosť nie je obmedzená.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Poradie súťažiacich bude stanovené tesne pred súťažou na základe výsledkov povinnej homologácie, pri ktorej musí robot predviesť, že dokáže prejsť menšiu dráhu s troma jednoduchými prekážkami P1, P3 a P7 (tunel, reflektor a zmena farby čiary).

Účastníci musia absolvovať predpísanú dráhu v stanovenom poradí. Každý súťažiaci robot môže prejsť dráhu trikrát vo vylosovanom poradí. Čas medzi pokusmi môže účastník využiť na ľubovoľné opravy a úpravy. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať pokus. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže znížiť počet povolených pokusov, prípadne vyhlásiť kvalifikačné kolo.

Časové limity

Na prejdenie dráhy je stanovený časový limit 3 minúty. Po troch minútach sa meranie času zastaví a pokus sa zruší. Aj napriek tomuto handicapu však robot nie je diskvalifikovaný. Zastavenie merania času nemá nijaký vplyv na ostatné pokusy.

Hodnotenie a ceny

Počas povinnej homologácie musí robot predviesť, že dokáže prejsť menšiu dráhu s troma jednoduchými prekážkami. Každý robot, ktorý absolvuje homologáciu dostane drobnú vecnú cenu a môže súťažiť v hlavnej súťaži.

Robot musí počas homologácie prejsť celú dráhu. Ak je na nej aj vratná slučka, musí sa na konci otočiť a rovnakou trasou sa vrátiť zasa na začiatok.

Víťazom sa stane robot s najnižším dosiahnutým časom zo všetkých pokusov.Nedokončená jazda sa hodnotiť nebude. Okrem toho môže porota udeliť cenu za najlepšiu konštrukciu a najelegantnejšiu konštrukciu.

A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.

FAQ

 • "Rovnakou trasou sa musi vratit naspat" sa mysli aj rovnaka odbocka na rozdvojenej ciare?
  Nie, to nie je nevyhnutne.