ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

Pravidlá kategórie Stopár


Súťažná úloha

Zostrojiť autonómneho mobilného robota, ktorý prejde po určenej dráhe a v časovom limite do cieľa. Smer a trasa je daná tmavým pruhom, na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky.

Dráha

Podklad dráhy bude svetlý (biely) s tmavou (čiernou) vodiacou čiarou šírky 15+/-1 mm. Celková dĺžka dráhy nepresiahne 20 m. Materiál dráhy je drevotrieska.

Najmenší polomer oblúkov na trati bude 5 cm. Celkové prevýšenie nepresiahne 3 cm, maximálne stúpanie a klesanie je 5%. Na dráhe, podobne ako v reálnom svete, sa môžu vyskytovať náhodné prekážky (prerušená vodiaca čiara, prekážka na vodiacej čiare, zmena osvetlenia čiary a iné).

Úlohou robota nie je hľadať správnu cestu, ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru. Dráha sa počas súťaže nemení, takže robot sa môže učiť a napr. rovné úseky pri ďalšej jazde prechádzať rýchlejšie.

Robot vyštartuje z tzv. štartovacieho poľa, ktoré sa nachádza 30 cm pred pomyslenou štartovacou čiarou, ktorá je realizovaná infračerveným lúčom časomiery. Po prerušení svetelného lúča (10 mm nad povrchom dráhy) ľubovoľnou časťou robota sa začne merať čas. Dráha bude uzavretá (okruh) a v priestore štartovacieho poľa (a teda aj cieľa) bude cez čiernu čiaru nalepený kolmý pásik dlhý cca 10 cm, ktorý bude znamenať začiatok a koniec dráhy. Súťažiaci, ktorým by pásik vadil, môžu robota na dráhu postaviť až za ním. Tak môžu roboty lepšie využiť znalosti získané z predošlých kôl.

Časomiera sa zastaví po prerušení podobného lúča na konci dráhy.

Súťažná dráha nemá mantinely. Okolo čiary bude na každej strane bezpečný pás široký 15 cm, ale napriek tomu sa odporúča vo vlastnom záujme robota vybaviť bezpečnostným zariadením proti pádu zo stola. Organizátor nezaručuje, že okolo dráh bude voľný priestor. Preto musia súťažiaci dôkladne vyhodnocovať odozvy zo senzorov, najmä pri okrajoch dráh.

Prekážky

Činnosť robota

Po umiestnení robota do štartovacieho kruhu a jeho zapnutí súťažiaci nesmie do jeho činnosti nijakým spôsobom zasahovať. Robot musí byť riadený výlučne vstavanými elektronickými obvodmi.

Po prekročení štartovacej čiary robot nesmie opustiť dráhu vyznačenú tmavou čiarou s výnimkou obchádzania prekážky. Pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.

Pri poškodení súťažnej dráhy je robot diskvalifikovaný.

Rozmery a veľkosť robota

Šírka a výška robota nesmie presiahnuť 20 cm. Dĺžka nie je obmedzená. Uvedomte si aj obmedzenia dané tunelom a polomermi oblúkov na dráhe.

Minimálne rozmery nie sú obmedzené. Hmotnosť nie je obmedzená.

Poradie účastníkov a priebeh súťaže

Poradie súťažiacich bude stanovené tesne pred súťažou. Účastníci musia absolvovať predpísanú dráhu v stanovenom poradí. Každý súťažiaci robot môže prejsť dráhu trikrát vo vylosovanom poradí. Čas medzi pokusmi môže účastník využiť na ľubovoľné opravy a úpravy. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať pokus. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže znížiť počet povolených pokusov, prípadne vyhlásiť kvalifikačné kolo.

Časové limity

Na prejdenie dráhy je stanovený časový limit 3 minúty. Po troch minútach sa meranie času zastaví a pokus sa zruší. Aj napriek tomuto handicapu však robot nie je diskvalifikovaný. Zastavenie merania času nemá nijaký vplyv na ostatné pokusy.

Hodnotenie a ceny

Každý prihlásený robot, ktorý prejde stanovenú dráhu, dostane diplom. Víťazom sa stane robot s najnižším dosiahnutým časom zo všetkých pokusov. Okrem toho môže porota udeliť cenu za najlepšiu konštrukciu a najelegantnejšiu konštrukciu.

 

A samozrejme platia tiež všetky spoločné pravidlá.© 2000-2010 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 11. 1. 2010, 11:21:23
Zodpovedný človek: Richard Balogh.